תקנון תורה בוקס

כללי


תורהבוקס הינה חנות אינטרנטית לרכישת ספרי קודש.

המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר,מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי ההשתתפות שלהלן.

תורהבוקס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי תקף בישראל, בקניה קמעונאית בלבד.

ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.

תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק לבית המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון

שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות


בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמוכן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה . המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון לחברת האשראי).

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

הליך המכירה


להלן תנאי הליך המכירה:
 1. תורהבוקס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה.
 2. תורהבוקס תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי ברגע שיוודע הדבר למנהלי האתר. במקרה כזה תודיע תורהבוקס ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 3. התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף.
 4. כל משתתף יכול למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים להתקשרות.
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הספר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי. השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי
 6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי.

ביטול קניה

 1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה לאחר סיום מהלך הקניה.
 2. הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
 3. ניתן לבטל רכישת מוצרים 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר.
 4. אם סופקו המוצרים ללקוח, חלה חובת החזרת המוצרים למחסני תורהבוקס על הלקוח.מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצרים באריזה המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצרים, וזאת במידה והמוצרים נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש.
 7. תורה בוקס תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות במחיר הספר או בתיאור המוצר.
  2. במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון",לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את תורה בוקס, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו"ח), ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת תורהבוקס את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.
 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 9. תורהבוקס לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצרים במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. תורה בוקס תדאג לאספקת הספרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך 21 ימי עסקים אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 2. תורה בוקס תפעל כדי לספק את המוצרים ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  תורה בוקס לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים .
  3. כל סיבה שאינה בשליטת תורה בוקס
 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית תורה בוקס תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 5. המשלוח יתבצע ע"י דואר ישראל ככל שמדובר בחבילות קטנות או ע"י חברת שליחויות בחבילות גדולות.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצרים.
 2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים ישירות ממחסני תורה בוקס וזאת בתיאום מראש.
 3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

שירות לקוחות


בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות אל תורה בוקס.
 1. בטלפון 03-6765382
 2. בפקס 03-6772291
 3. כתובת דוא"ל : be2591@012.net.il
 4. בטופס שירות לקוחות באתר - לחץ כאן
 • מכירה המכירה בארה"ב הסתימה .
 • שבוע הספר - המחירים באתר לא מעודכנים לשבוע הספר . ניתן להוריד באתר את המחירונים ולהזמין במייל או בטלפון
 • באתר ניתן לרכוש מבחר מתנות לבר מצוה . אנו נשלח את המתנות ישירות לבית חתן הבר מצוה . ניתן לצרף הקדשה להרחבה
 • ניתן לשלם בתשלומים- עד חמישה תשלומים . נא לציין בהזמנה מספר תשלומים רצוי -
© כל הזכויות שמורות תורה בוקס טל: 03-6765382 פקס: 03-6772291 be2591@012.net.il
website building Rivyon.com rivyon.com